องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองช่าง
นายชาญชัย สำราญจิตร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพสิษฐ์ เข็มบุบผา
เจ้าพนักงานประปา
นายพีรเดช ประดับมุข
นายช่างโยธา
นายวิโรจน์ สุขจันทร์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสาคร นามวงค์
ผู้ช่วยไฟฟ้า
นางสาววิภาวดี สุขจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
นายประพันธ์ เกิดแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายทวีชัย มาลา
พนักงานจ้างเหมา