องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราห์
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือบริหารงานทางสำหรับ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือ “การปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ”
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดัวยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 217
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2