องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group สำนักงานปลัดฯ
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอธิราช รัตนวิไสย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเรืองไร อินทรากอง
นักจัดการงานทั่วไป
นางนภาพร ทาจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฤทธิไกร ทองไหม
นักวิชาการเกษตร
นายสระแก้ว วงศ์งาม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรชาติ พานทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
พันจ่าเอกวิทยา สาระทา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวดวงรัตน์ สุขจันทร์
ผู้ช่วยธุรการ
นายรุ่งสว่าง ศรีโพนทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวเสาวลักษ์ บุราคร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายชิน เสาร์ศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายพล แก้วจันทร์
ยาม
นายสมชาย แก้วจันทร์
ภารโรง
นางสาวนิธิดา นามวงค์
พนักงานจ้างเหมา
นายคาน เปี่ยมจันทร์
พนักงานจ้างเหมา (คนสวน)
นางวรจิตร สุขจันทร์
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)