องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต.ปราสาท
โทร : 0933356361
นายวรเชฎฐา ทองปาน
รองปลัด อบต.ปราสาท
โทร : 0895830451
นายวรเชฏฐา ทองปาน
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองคลัง
โทร : 0895830451
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองช่าง
โทร : 0933356361
นายอธิราช รัตนวิไสย์
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0636298298
นางณัฐนันท์ บัวพันธ์
นักวิชาการศึกษา รรก.ผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ
โทร : 0610541802