องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองคลัง
ว่าง
ผอ.กองคลัง
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์แสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางธันยมัย บุญคำมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอนันตศักดิ์ แก้วเหลา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอรัญไชย ชัยแก้ว
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
นางสาวสุนีย์นันท์ อาวะศรี
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอาภาพรรณ โกยทรัพย์
พนักงานจ้างเหมา