ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : Kor29IQMon35314.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 ด้วยพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 ด้วยพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 ด้วยพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : K8QJXppTue91445.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : hR0SmiyThu100133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A3Kv83jThu101034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HXyQQ1tThu101107.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sQvFvbtThu101138.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UiYccBuThu101210.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yUqW09QThu101237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rlnVmeuThu101856.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ตั้งอยู่ บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะทางห่างจากอำเภอห้วยทับทัน ประมาณ 10 กิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ตั้งอยู่ บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะทางห่างจากอำเภอห้วยทับทัน ประมาณ 10 กิโลเมตร ../add_file/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ตั้งอยู่ บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะทางห่างจากอำเภอห้วยทับทัน ประมาณ 10 กิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : ตำบลปราสาทมีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,692 ไร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลปราสาทมีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,692 ไร่ ../add_file/ ตำบลปราสาทมีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,692 ไร่
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไปของตำบลปราสาท มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จรด ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองไฮ และตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก จรด ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ จรด ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไปของตำบลปราสาท มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จรด ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองไฮ และตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก จรด ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ จรด ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน ../add_file/ สภาพทั่วไปของตำบลปราสาท มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จรด ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองไฮ และตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก จรด ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ จรด ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
ชื่อไฟล์ : ประชากรทั้งสิ้น 7,404 คน แยกเป็นชาย 3,758 คน หญิง 3,646 คน มี 1,603 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 158 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ( ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน 1 ตุลาคม 2561 ) หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร ชื่อผู้นำ ชาย หญิง รวม 1 ปราสาท 306 322 628 นายกิตติศักดิ์ ธรรมชาติ 2 กอเลา 267 256 523 นายชื้น ศรีพอ 3 หนองฮะ 276 287 563 นายสอน บุญช่วย 4 ขะยูง 284 269 553 นายสมจิตร ธรรมชาติ 5 หนองอาคูณ 288 302 590 นายอนันต์ ประยงค์หอม 6 หว้า 220 201 421 นายประมวล เจริญเกียรติ 7 อีสร้อย 82 67 149 นายเสาร์ บุตรดี 8 ปะโด๊ะ 428 408 836 นายสุรินทร์ เมืองจันทร์ 9 พะเนา 170 183 353 นายสวรรค์ สิงห์เงิน 10 ระหุ่ง 242 211 453 นายมวน ศรีสุข 11 โนนโก 118 99 217 นายเปลี่ยน โรมรินทร์ 12 โนนดั่ง 306 311 617 นายสมพร ศรีมณี 13 หนองนา 112 103 215 นายเสี่ยน วงศ์ษา 14 กัลพฤกษ์ 207 214 421 นายพร แก้วจันทร์ 15 กะทิ 329 293 622 นายมานิตย์ แก้วจันทร์ 16 ขยับ 123 120 243 นายผัด โสภา รวม 3758 3646 7404 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากรทั้งสิ้น 7,404 คน แยกเป็นชาย 3,758 คน หญิง 3,646 คน มี 1,603 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 158 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ( ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน 1 ตุลาคม 2561 ) หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร ชื่อผู้นำ ชาย หญิง รวม 1 ปราสาท 306 322 628 นายกิตติศักดิ์ ธรรมชาติ 2 กอเลา 267 256 523 นายชื้น ศรีพอ 3 หนองฮะ 276 287 563 นายสอน บุญช่วย 4 ขะยูง 284 269 553 นายสมจิตร ธรรมชาติ 5 หนองอาคูณ 288 302 590 นายอนันต์ ประยงค์หอม 6 หว้า 220 201 421 นายประมวล เจริญเกียรติ 7 อีสร้อย 82 67 149 นายเสาร์ บุตรดี 8 ปะโด๊ะ 428 408 836 นายสุรินทร์ เมืองจันทร์ 9 พะเนา 170 183 353 นายสวรรค์ สิงห์เงิน 10 ระหุ่ง 242 211 453 นายมวน ศรีสุข 11 โนนโก 118 99 217 นายเปลี่ยน โรมรินทร์ 12 โนนดั่ง 306 311 617 นายสมพร ศรีมณี 13 หนองนา 112 103 215 นายเสี่ยน วงศ์ษา 14 กัลพฤกษ์ 207 214 421 นายพร แก้วจันทร์ 15 กะทิ 329 293 622 นายมานิตย์ แก้วจันทร์ 16 ขยับ 123 120 243 นายผัด โสภา รวม 3758 3646 7404 ../add_file/ ประชากรทั้งสิ้น 7,404 คน แยกเป็นชาย 3,758 คน หญิง 3,646 คน มี 1,603 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 158 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ( ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน 1 ตุลาคม 2561 ) หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร ชื่อผู้นำ ชาย หญิง รวม 1 ปราสาท 306 322 628 นายกิตติศักดิ์ ธรรมชาติ 2 กอเลา 267 256 523 นายชื้น ศรีพอ 3 หนองฮะ 276 287 563 นายสอน บุญช่วย 4 ขะยูง 284 269 553 นายสมจิตร ธรรมชาติ 5 หนองอาคูณ 288 302 590 นายอนันต์ ประยงค์หอม 6 หว้า 220 201 421 นายประมวล เจริญเกียรติ 7 อีสร้อย 82 67 149 นายเสาร์ บุตรดี 8 ปะโด๊ะ 428 408 836 นายสุรินทร์ เมืองจันทร์ 9 พะเนา 170 183 353 นายสวรรค์ สิงห์เงิน 10 ระหุ่ง 242 211 453 นายมวน ศรีสุข 11 โนนโก 118 99 217 นายเปลี่ยน โรมรินทร์ 12 โนนดั่ง 306 311 617 นายสมพร ศรีมณี 13 หนองนา 112 103 215 นายเสี่ยน วงศ์ษา 14 กัลพฤกษ์ 207 214 421 นายพร แก้วจันทร์ 15 กะทิ 329 293 622 นายมานิตย์ แก้วจันทร์ 16 ขยับ 123 120 243 นายผัด โสภา รวม 3758 3646 7404
ชื่อไฟล์ : อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และยังอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติประกอบอาชีพ รายได้ไม่แน่นอน พร้อมกันนี้ประชากรยังขาดความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นปัจจัยในการผลิต รายได้ต่อหัวต่อคนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เห็นควรจัดให้มีอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวในช่วงหลังฤดูการทำนา การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 12,629 ไร่ ส่วนมากปลูกข้าวเป็นหลัก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ปลูกพริก เป็นรายได้เสริม รับจ้างทั่วไป หลังสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวราษฎร์จะออกไปทำงานยังต่างจังหวัดเพื่อรับจ้างทั่วไป ส่วนมากเป็นการใช้แรงงาน การค้าขาย เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป การปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยง โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและใช้แรงงานในครัวเรือนพร้อมทั้งขายเป็นรายได้เสริม การพานิชยกรรมและบริการ การประกอบการพานิชยกรรมและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ส่วนใหญ่แล้วเป็นการพานิชยกรรมและบริการขนาดเล็ก - ปั้มน้ำมันหลอดขนาดเล็ก 7 แห่ง -โรงสี 33 แห่ง การท่องเที่ยว ตำบลปราสาทมีโบราณสถานสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ ตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านปราสาท หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และยังอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติประกอบอาชีพ รายได้ไม่แน่นอน พร้อมกันนี้ประชากรยังขาดความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นปัจจัยในการผลิต รายได้ต่อหัวต่อคนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เห็นควรจัดให้มีอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวในช่วงหลังฤดูการทำนา การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 12,629 ไร่ ส่วนมากปลูกข้าวเป็นหลัก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ปลูกพริก เป็นรายได้เสริม รับจ้างทั่วไป หลังสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวราษฎร์จะออกไปทำงานยังต่างจังหวัดเพื่อรับจ้างทั่วไป ส่วนมากเป็นการใช้แรงงาน การค้าขาย เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป การปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยง โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและใช้แรงงานในครัวเรือนพร้อมทั้งขายเป็นรายได้เสริม การพานิชยกรรมและบริการ การประกอบการพานิชยกรรมและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ส่วนใหญ่แล้วเป็นการพานิชยกรรมและบริการขนาดเล็ก - ปั้มน้ำมันหลอดขนาดเล็ก 7 แห่ง -โรงสี 33 แห่ง การท่องเที่ยว ตำบลปราสาทมีโบราณสถานสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ ตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านปราสาท หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ../add_file/อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และยังอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติประกอบอาชีพ รายได้ไม่แน่นอน พร้อมกันนี้ประชากรยังขาดความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นปัจจัยในการผลิต รายได้ต่อหัวต่อคนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เห็นควรจัดให้มีอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวในช่วงหลังฤดูการทำนา การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 12,629 ไร่ ส่วนมากปลูกข้าวเป็นหลัก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ปลูกพริก เป็นรายได้เสริม รับจ้างทั่วไป หลังสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวราษฎร์จะออกไปทำงานยังต่างจังหวัดเพื่อรับจ้างทั่วไป ส่วนมากเป็นการใช้แรงงาน การค้าขาย เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป การปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยง โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและใช้แรงงานในครัวเรือนพร้อมทั้งขายเป็นรายได้เสริม การพานิชยกรรมและบริการ การประกอบการพานิชยกรรมและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ส่วนใหญ่แล้วเป็นการพานิชยกรรมและบริการขนาดเล็ก - ปั้มน้ำมันหลอดขนาดเล็ก 7 แห่ง -โรงสี 33 แห่ง การท่องเที่ยว ตำบลปราสาทมีโบราณสถานสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ ตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านปราสาท หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อไฟล์ : ด้านการเมือง-การบริหาร โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 การบริหาร เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการบริหารของคณะผู้บริหาร ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีโครงสร้างดังนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวน 32 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้านการเมือง-การบริหาร โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 การบริหาร เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการบริหารของคณะผู้บริหาร ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีโครงสร้างดังนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวน 32 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ../add_file/ด้านการเมือง-การบริหาร โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 การบริหาร เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการบริหารของคณะผู้บริหาร ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีโครงสร้างดังนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวน 32 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ (ในอดีตเขียนว่าอุทุมพรพิไส) เป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกษ (แรกเริ่มก่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษ มี 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอราศีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย) เป็นอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟเยี่ยมพสกนิกรเมื่อครั้งอดีต เป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ มีอำเภอ ที่แยกจากอำเภออุทุมพรพิสัย ไปแล้ว 4 อำเภอ คือ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอบึงบูรณ์ อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ (ในอดีตเขียนว่าอุทุมพรพิไส) เป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกษ (แรกเริ่มก่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษ มี 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอราศีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย) เป็นอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟเยี่ยมพสกนิกรเมื่อครั้งอดีต เป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ มีอำเภอ ที่แยกจากอำเภออุทุมพรพิสัย ไปแล้ว 4 อำเภอ คือ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอบึงบูรณ์ อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ../add_file/ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ (ในอดีตเขียนว่าอุทุมพรพิไส) เป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกษ (แรกเริ่มก่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษ มี 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอราศีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย) เป็นอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟเยี่ยมพสกนิกรเมื่อครั้งอดีต เป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ มีอำเภอ ที่แยกจากอำเภออุทุมพรพิสัย ไปแล้ว 4 อำเภอ คือ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอบึงบูรณ์ อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ชื่อไฟล์ : คำว่า “ห้วยทับทัน” สืบได้ความว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อเจ้าอนุวงษ์แห่งเวียงจันทร์เป็น กบฎต่อไทย ได้ยกกองทัพไปยึดเมืองราชสีมาเอาไว้ กองทัพทางกรุงเทพมหานครได้ยกติดตามกองทัพลาว ซึ่งปราชัยต่อกองกำลังคุณหญิงโม ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ กองทัพไทยส่วนหนึ่งได้ยกติดตามมาทันกองทัพลาวที่ลำห้วยแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทัพทัน” บางพวกก็ว่า “ห้วยทับทัน” เกิดขึ้นในคราวศึกปราบฮ่อ สมัยรัชกาลที่ 5 ขบวนทัพที่จะยกไปปราบฮ่อได้มาตั้งพลับพลาที่ประทับแรมที่ต้นมะม่วงใหญ่ หน้าที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน ทัพหน้าเป็นขบวนม้า ทัพหลังเป็นขบวนช้าง ทัพหลังได้เดินทางมาทันทัพหน้าที่บริเวณแห่งนี้ จึงเรียกที่แห่งนี้ว่า “ลำห้วยทัพมาทันกัน” พูดไปพูดมาเพี้ยนไปเหลือแต่คำว่า “ห้วยทับทัน” เดิมอำเภอห้วยทับทันขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยทับทัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 ทำการเปิดกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 โดยใช้ศาลาวัดประชารังสรรค์เป็นสถานที่ทำการกิ่งอำเภอ และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอถาวร เมื่อปี 2524 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2529 ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอห้วยทับทันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองจันทร์ ทิศใต้ ต่อต่อกับอำเภอปรางค์กู่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ การปกครอง อำเภอห้วยทับทัน มีพื้นที่ 194.586 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 81 หมู่บ้าน และ 2 เทศบาลตำบล ดังนี้คือ 1. ตำบลกล้วยกว้าง มี 13 หมู่บ้าน 2. ตำบลผักไหม มี 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลเมืองหลวง มี 14 หมู่บ้าน 4. ตำบลปราสาท มี 16 หมู่บ้าน 5. ตำบลห้วยทับทัน มี 8 หมู่บ้าน 6. เทศบาลตำบลจานแสนไชย มี 12 หมู่บ้าน 7. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำว่า “ห้วยทับทัน” สืบได้ความว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อเจ้าอนุวงษ์แห่งเวียงจันทร์เป็น กบฎต่อไทย ได้ยกกองทัพไปยึดเมืองราชสีมาเอาไว้ กองทัพทางกรุงเทพมหานครได้ยกติดตามกองทัพลาว ซึ่งปราชัยต่อกองกำลังคุณหญิงโม ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ กองทัพไทยส่วนหนึ่งได้ยกติดตามมาทันกองทัพลาวที่ลำห้วยแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทัพทัน” บางพวกก็ว่า “ห้วยทับทัน” เกิดขึ้นในคราวศึกปราบฮ่อ สมัยรัชกาลที่ 5 ขบวนทัพที่จะยกไปปราบฮ่อได้มาตั้งพลับพลาที่ประทับแรมที่ต้นมะม่วงใหญ่ หน้าที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน ทัพหน้าเป็นขบวนม้า ทัพหลังเป็นขบวนช้าง ทัพหลังได้เดินทางมาทันทัพหน้าที่บริเวณแห่งนี้ จึงเรียกที่แห่งนี้ว่า “ลำห้วยทัพมาทันกัน” พูดไปพูดมาเพี้ยนไปเหลือแต่คำว่า “ห้วยทับทัน” เดิมอำเภอห้วยทับทันขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยทับทัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 ทำการเปิดกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 โดยใช้ศาลาวัดประชารังสรรค์เป็นสถานที่ทำการกิ่งอำเภอ และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอถาวร เมื่อปี 2524 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2529 ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอห้วยทับทันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองจันทร์ ทิศใต้ ต่อต่อกับอำเภอปรางค์กู่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ การปกครอง อำเภอห้วยทับทัน มีพื้นที่ 194.586 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 81 หมู่บ้าน และ 2 เทศบาลตำบล ดังนี้คือ 1. ตำบลกล้วยกว้าง มี 13 หมู่บ้าน 2. ตำบลผักไหม มี 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลเมืองหลวง มี 14 หมู่บ้าน 4. ตำบลปราสาท มี 16 หมู่บ้าน 5. ตำบลห้วยทับทัน มี 8 หมู่บ้าน 6. เทศบาลตำบลจานแสนไชย มี 12 หมู่บ้าน 7. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน ../add_file/ คำว่า “ห้วยทับทัน” สืบได้ความว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อเจ้าอนุวงษ์แห่งเวียงจันทร์เป็น กบฎต่อไทย ได้ยกกองทัพไปยึดเมืองราชสีมาเอาไว้ กองทัพทางกรุงเทพมหานครได้ยกติดตามกองทัพลาว ซึ่งปราชัยต่อกองกำลังคุณหญิงโม ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ กองทัพไทยส่วนหนึ่งได้ยกติดตามมาทันกองทัพลาวที่ลำห้วยแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทัพทัน” บางพวกก็ว่า “ห้วยทับทัน” เกิดขึ้นในคราวศึกปราบฮ่อ สมัยรัชกาลที่ 5 ขบวนทัพที่จะยกไปปราบฮ่อได้มาตั้งพลับพลาที่ประทับแรมที่ต้นมะม่วงใหญ่ หน้าที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน ทัพหน้าเป็นขบวนม้า ทัพหลังเป็นขบวนช้าง ทัพหลังได้เดินทางมาทันทัพหน้าที่บริเวณแห่งนี้ จึงเรียกที่แห่งนี้ว่า “ลำห้วยทัพมาทันกัน” พูดไปพูดมาเพี้ยนไปเหลือแต่คำว่า “ห้วยทับทัน” เดิมอำเภอห้วยทับทันขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยทับทัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 ทำการเปิดกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 โดยใช้ศาลาวัดประชารังสรรค์เป็นสถานที่ทำการกิ่งอำเภอ และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอถาวร เมื่อปี 2524 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2529 ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอห้วยทับทันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองจันทร์ ทิศใต้ ต่อต่อกับอำเภอปรางค์กู่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ การปกครอง อำเภอห้วยทับทัน มีพื้นที่ 194.586 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 81 หมู่บ้าน และ 2 เทศบาลตำบล ดังนี้คือ 1. ตำบลกล้วยกว้าง มี 13 หมู่บ้าน 2. ตำบลผักไหม มี 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลเมืองหลวง มี 14 หมู่บ้าน 4. ตำบลปราสาท มี 16 หมู่บ้าน 5. ตำบลห้วยทับทัน มี 8 หมู่บ้าน 6. เทศบาลตำบลจานแสนไชย มี 12 หมู่บ้าน 7. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านโนนธาตุ - ปราสาทครั้งนี้ทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งเป็นชั้นวัฒนธรรม ดังนี้ ชั้นวัฒนธรรมแรกและชั้นวัฒนธรรมที่สอง เมื่อศึกษาภาชระดินเผาทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้วและเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ทางทิศเหนือ หรือ ทุ่งสำริดทางทิศตะวันตก ผู้คนที่นี่เลือกใช้ข้าวของเครื่องครัวหรือเครื่องประดับแบบเดียวกับคนในพื้นที่อื่นๆ ใช้กัน ทันสมัยไม่แพ้กัน แม้การฝังศพก็คล้ายกันและที่สำคัญเป็นเกษตรกรทำนาปลูกข้าวด้วยเช่นกัน แต่จะขอกำหนดตามหลักฐานดังกล่าวด้วยว่าเป็นชุมชนในสมัยยุคเหล็กตอนปลายจนถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับสมัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านโนนธาตุ - ปราสาทครั้งนี้ทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งเป็นชั้นวัฒนธรรม ดังนี้ ชั้นวัฒนธรรมแรกและชั้นวัฒนธรรมที่สอง เมื่อศึกษาภาชระดินเผาทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้วและเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ทางทิศเหนือ หรือ ทุ่งสำริดทางทิศตะวันตก ผู้คนที่นี่เลือกใช้ข้าวของเครื่องครัวหรือเครื่องประดับแบบเดียวกับคนในพื้นที่อื่นๆ ใช้กัน ทันสมัยไม่แพ้กัน แม้การฝังศพก็คล้ายกันและที่สำคัญเป็นเกษตรกรทำนาปลูกข้าวด้วยเช่นกัน แต่จะขอกำหนดตามหลักฐานดังกล่าวด้วยว่าเป็นชุมชนในสมัยยุคเหล็กตอนปลายจนถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับสมัย ../add_file/ จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านโนนธาตุ - ปราสาทครั้งนี้ทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งเป็นชั้นวัฒนธรรม ดังนี้ ชั้นวัฒนธรรมแรกและชั้นวัฒนธรรมที่สอง เมื่อศึกษาภาชระดินเผาทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้วและเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ทางทิศเหนือ หรือ ทุ่งสำริดทางทิศตะวันตก ผู้คนที่นี่เลือกใช้ข้าวของเครื่องครัวหรือเครื่องประดับแบบเดียวกับคนในพื้นที่อื่นๆ ใช้กัน ทันสมัยไม่แพ้กัน แม้การฝังศพก็คล้ายกันและที่สำคัญเป็นเกษตรกรทำนาปลูกข้าวด้วยเช่นกัน แต่จะขอกำหนดตามหลักฐานดังกล่าวด้วยว่าเป็นชุมชนในสมัยยุคเหล็กตอนปลายจนถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับสมัย
ชื่อไฟล์ : ชั้นวัฒนธรรมที่สาม เป็นช่วงที่วัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่นี้และสร้างปราสาทอิฐสามหลังบนฐานเดียวกันไว้ในช่วงประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๓๐๐ ปีมาแล้วหรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ ชั้นวัฒนธรรมที่สี เมื่อศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณและชุมชนดั้งเดิมร่วงโรยไปจนทิ้งร้างไปแล้ว และด้วยทำเลที่ดีโคกเนินสูงเหมาะสำหรับตั้งบ้านปลูกเรือน ชาวลาวล้านช้างจึงเคลื่อนชุมชนมาที่นี่และบูรณะปราสาทเก่าเป็นยอดปรางค์แบบล้านช้าง เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ - ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ชั้นวัฒนธรรมที่ห้า เป็นชั้นวัฒนธรรมของชาวบ้านโนนธาตุ – ปราสาทในปัจจุบัน ที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเมื่อราว ๑๐๐-๑๕๐ ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชั้นวัฒนธรรมที่สาม เป็นช่วงที่วัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่นี้และสร้างปราสาทอิฐสามหลังบนฐานเดียวกันไว้ในช่วงประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๓๐๐ ปีมาแล้วหรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ ชั้นวัฒนธรรมที่สี เมื่อศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณและชุมชนดั้งเดิมร่วงโรยไปจนทิ้งร้างไปแล้ว และด้วยทำเลที่ดีโคกเนินสูงเหมาะสำหรับตั้งบ้านปลูกเรือน ชาวลาวล้านช้างจึงเคลื่อนชุมชนมาที่นี่และบูรณะปราสาทเก่าเป็นยอดปรางค์แบบล้านช้าง เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ - ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ชั้นวัฒนธรรมที่ห้า เป็นชั้นวัฒนธรรมของชาวบ้านโนนธาตุ – ปราสาทในปัจจุบัน ที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเมื่อราว ๑๐๐-๑๕๐ ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ../add_file/ ชั้นวัฒนธรรมที่สาม เป็นช่วงที่วัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่นี้และสร้างปราสาทอิฐสามหลังบนฐานเดียวกันไว้ในช่วงประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๓๐๐ ปีมาแล้วหรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ ชั้นวัฒนธรรมที่สี เมื่อศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณและชุมชนดั้งเดิมร่วงโรยไปจนทิ้งร้างไปแล้ว และด้วยทำเลที่ดีโคกเนินสูงเหมาะสำหรับตั้งบ้านปลูกเรือน ชาวลาวล้านช้างจึงเคลื่อนชุมชนมาที่นี่และบูรณะปราสาทเก่าเป็นยอดปรางค์แบบล้านช้าง เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ - ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ชั้นวัฒนธรรมที่ห้า เป็นชั้นวัฒนธรรมของชาวบ้านโนนธาตุ – ปราสาทในปัจจุบัน ที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเมื่อราว ๑๐๐-๑๕๐ ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ชนพื้นเมืองเขมรป่าดง พวกกูย และข่า ซึ่งเดิมมีถิ่นฐานอยู่แถบเมืองอัตตะปือแสนแป ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาทางทิศตะวันตก และตั้งบ้านเรือน ชุมชนเป็นรายทาง ตั้งแต่เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ (ในปัจจุบัน) เป็นชุมชนที่มีทั้งใหญ่และเล็ก บางชนเผ่าเร่ร่อนอยู่ตามป่าลึกกลายเป็นกูย และพวกข่าในสมัยนั้น เช่น ข่าระแด ข่าระบอง และข่าตองเหลือง พวกเร่ร่อนทำมาหากินโดยอาศัยผลิตผลจากป่าเป็นหลัก เมื่อเห็นที่เหมาะสมก็จะปักหลักทำมาหากินอยู่สักระยะหนึ่งก็เคลื่อนที่ไปตั้งหลักแหล่งที่ใหม่เรื่อย ๆ พวกนี้ขี้อายถือสันโดษไม่คิดร้ายต่อใครมักถูกจับมาขาย หรือมาใช้งานกันในสมัยนั้น ชนเผ่ากูยมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองและมีความถนัดในการจับช้างป่า และการเลี้ยงช้าง ภายหลังจากชุมชนลาวจากเวียงจันทร์ อพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรใหม่ที่นครจำบากนาคบุรี หรือนครจำปาศักดิ์วัฒนธรรมลาวก็แผ่อิทธิพลไปทั่วบริเวณนี้ พวกเหล่าสานุศิษย์พระครูโพนสะเม็กได้อพยพเร่ร่อนตามลำน้ำมูลเข้ามาตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยู่กับชุมชนกวยที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แม่จะต่างภาษาก็อยู่กันฉันท์พี่น้อง ซึ่งชุมชนในแถบนี้อยู่ในอำนาจปกครองนครจำปาศักดิ์จวบจนหัวหน้าชุมชนกูยได้ช่วยงานติดตามช้างเผือกส่งคืนพระเจ้าอยู่หัวแห่งอยุธยา พร้อมได้รับความชอบให้รับตำแหน่งราชการขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา เมื่ออิทธิพลของจำปาศักดิ์เสื่อมถ่อยลงและอิทธิพลของไทยเข้ามาแทนที่ในสมัยธนบุรี หมู่บ้านปราสาทตั้งมาประมาณปี พุทธศักราช 2425 โดยอพยพมาจากบ้านทุ่มต.เมืองจันทร์เดิม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนธาตุ บ้านโนนดั่ง บ้านบาก และบ้านปราสาท พ.ศ. 2532 อำเภอห้วยทับทันได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มอีก 1 ตำบล เป็นตำบลปราสาท ซึ่งแยกออกจากตำบลห้วยทับทัน โดยนายพุทธา คะหาญ เป็นกำนันตำบลปราสาท คนแรกเดิมทีองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นสภาตำบลปราสาท และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรวม 2,143 แห่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2539 ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2539 จนถึงปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ชนพื้นเมืองเขมรป่าดง พวกกูย และข่า ซึ่งเดิมมีถิ่นฐานอยู่แถบเมืองอัตตะปือแสนแป ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาทางทิศตะวันตก และตั้งบ้านเรือน ชุมชนเป็นรายทาง ตั้งแต่เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ (ในปัจจุบัน) เป็นชุมชนที่มีทั้งใหญ่และเล็ก บางชนเผ่าเร่ร่อนอยู่ตามป่าลึกกลายเป็นกูย และพวกข่าในสมัยนั้น เช่น ข่าระแด ข่าระบอง และข่าตองเหลือง พวกเร่ร่อนทำมาหากินโดยอาศัยผลิตผลจากป่าเป็นหลัก เมื่อเห็นที่เหมาะสมก็จะปักหลักทำมาหากินอยู่สักระยะหนึ่งก็เคลื่อนที่ไปตั้งหลักแหล่งที่ใหม่เรื่อย ๆ พวกนี้ขี้อายถือสันโดษไม่คิดร้ายต่อใครมักถูกจับมาขาย หรือมาใช้งานกันในสมัยนั้น ชนเผ่ากูยมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองและมีความถนัดในการจับช้างป่า และการเลี้ยงช้าง ภายหลังจากชุมชนลาวจากเวียงจันทร์ อพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรใหม่ที่นครจำบากนาคบุรี หรือนครจำปาศักดิ์วัฒนธรรมลาวก็แผ่อิทธิพลไปทั่วบริเวณนี้ พวกเหล่าสานุศิษย์พระครูโพนสะเม็กได้อพยพเร่ร่อนตามลำน้ำมูลเข้ามาตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยู่กับชุมชนกวยที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แม่จะต่างภาษาก็อยู่กันฉันท์พี่น้อง ซึ่งชุมชนในแถบนี้อยู่ในอำนาจปกครองนครจำปาศักดิ์จวบจนหัวหน้าชุมชนกูยได้ช่วยงานติดตามช้างเผือกส่งคืนพระเจ้าอยู่หัวแห่งอยุธยา พร้อมได้รับความชอบให้รับตำแหน่งราชการขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา เมื่ออิทธิพลของจำปาศักดิ์เสื่อมถ่อยลงและอิทธิพลของไทยเข้ามาแทนที่ในสมัยธนบุรี หมู่บ้านปราสาทตั้งมาประมาณปี พุทธศักราช 2425 โดยอพยพมาจากบ้านทุ่มต.เมืองจันทร์เดิม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนธาตุ บ้านโนนดั่ง บ้านบาก และบ้านปราสาท พ.ศ. 2532 อำเภอห้วยทับทันได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มอีก 1 ตำบล เป็นตำบลปราสาท ซึ่งแยกออกจากตำบลห้วยทับทัน โดยนายพุทธา คะหาญ เป็นกำนันตำบลปราสาท คนแรกเดิมทีองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นสภาตำบลปราสาท และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรวม 2,143 แห่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2539 ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2539 จนถึงปัจจุบัน ../add_file/ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ชนพื้นเมืองเขมรป่าดง พวกกูย และข่า ซึ่งเดิมมีถิ่นฐานอยู่แถบเมืองอัตตะปือแสนแป ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาทางทิศตะวันตก และตั้งบ้านเรือน ชุมชนเป็นรายทาง ตั้งแต่เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ (ในปัจจุบัน) เป็นชุมชนที่มีทั้งใหญ่และเล็ก บางชนเผ่าเร่ร่อนอยู่ตามป่าลึกกลายเป็นกูย และพวกข่าในสมัยนั้น เช่น ข่าระแด ข่าระบอง และข่าตองเหลือง พวกเร่ร่อนทำมาหากินโดยอาศัยผลิตผลจากป่าเป็นหลัก เมื่อเห็นที่เหมาะสมก็จะปักหลักทำมาหากินอยู่สักระยะหนึ่งก็เคลื่อนที่ไปตั้งหลักแหล่งที่ใหม่เรื่อย ๆ พวกนี้ขี้อายถือสันโดษไม่คิดร้ายต่อใครมักถูกจับมาขาย หรือมาใช้งานกันในสมัยนั้น ชนเผ่ากูยมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองและมีความถนัดในการจับช้างป่า และการเลี้ยงช้าง ภายหลังจากชุมชนลาวจากเวียงจันทร์ อพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรใหม่ที่นครจำบากนาคบุรี หรือนครจำปาศักดิ์วัฒนธรรมลาวก็แผ่อิทธิพลไปทั่วบริเวณนี้ พวกเหล่าสานุศิษย์พระครูโพนสะเม็กได้อพยพเร่ร่อนตามลำน้ำมูลเข้ามาตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยู่กับชุมชนกวยที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แม่จะต่างภาษาก็อยู่กันฉันท์พี่น้อง ซึ่งชุมชนในแถบนี้อยู่ในอำนาจปกครองนครจำปาศักดิ์จวบจนหัวหน้าชุมชนกูยได้ช่วยงานติดตามช้างเผือกส่งคืนพระเจ้าอยู่หัวแห่งอยุธยา พร้อมได้รับความชอบให้รับตำแหน่งราชการขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา เมื่ออิทธิพลของจำปาศักดิ์เสื่อมถ่อยลงและอิทธิพลของไทยเข้ามาแทนที่ในสมัยธนบุรี หมู่บ้านปราสาทตั้งมาประมาณปี พุทธศักราช 2425 โดยอพยพมาจากบ้านทุ่มต.เมืองจันทร์เดิม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนธาตุ บ้านโนนดั่ง บ้านบาก และบ้านปราสาท พ.ศ. 2532 อำเภอห้วยทับทันได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มอีก 1 ตำบล เป็นตำบลปราสาท ซึ่งแยกออกจากตำบลห้วยทับทัน โดยนายพุทธา คะหาญ เป็นกำนันตำบลปราสาท คนแรกเดิมทีองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นสภาตำบลปราสาท และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรวม 2,143 แห่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2539 ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2539 จนถึงปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : Cfx3b7CThu114034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SHAlcBVThu114122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : buS7sCEThu114211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b7WAkzqThu114301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TCntTwLThu114412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BJacC8UThu120759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KbBTpjtThu11027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w95OVLvThu12510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ek9Xpy0Thu13358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SqMFxlnThu21049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OXAkcteThu21728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oWqEDS1Thu24005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rQIRYIyThu24747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yosDUcfThu25305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZgjnWRfThu32438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LZBlszoThu32816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aWbixvOThu33211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Fabz0hThu33423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EeHJU2kThu33655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HfXqSi6Thu34149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M6GO2V7Thu34329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AtawY7nThu34617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UYARc4hThu34854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LCicKI8Thu35109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5acGObOThu40827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต่าบลปราสาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต่าบลปราสาท ../add_file/การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต่าบลปราสาท
ชื่อไฟล์ : yGkRshfThu41018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๙.๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตาบลปราสาทกาหนด ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๙.๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตาบลปราสาทกาหนด ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท ../add_file/การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๙.๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตาบลปราสาทกาหนด ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท
ชื่อไฟล์ : sfT17KbThu41134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b1283x7Thu41426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ../add_file/ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k7bpHkDThu41501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AnBHc0hThu41804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dhZ3GnlThu42115.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0NQcMIiThu42424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c3dfZLsThu43233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zeEu7J7Thu44038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ggd1lFiThu44431.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3k56xoNSat112126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O2IzDKHSat112355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lTselJWSat112656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oV9eYo2Sat113200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rlC5ypQSat113659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T1P8Mn0Sat114915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mQOwx6eSat115338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BLsonNLSat115848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qh8FYXVSat120200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5LC5rGNSat120401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2WvJm5iSat121215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NhDwNKiSat121622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ปราสาทเมืองวัฒนธรรม นำด้านเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารพิษตกค้าง สร้างงานด้านอาชีพ รีบเร่งการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม นำด้านเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ปราสาทเมืองวัฒนธรรม นำด้านเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารพิษตกค้าง สร้างงานด้านอาชีพ รีบเร่งการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม นำด้านเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน ../add_file/ วิสัยทัศน์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ปราสาทเมืองวัฒนธรรม นำด้านเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารพิษตกค้าง สร้างงานด้านอาชีพ รีบเร่งการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม นำด้านเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน
ชื่อไฟล์ : นายกมอบนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายกมอบนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 ../add_file/นายกมอบนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : izdUikfTue122445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศ.... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ.... ../add_file/ประกาศ....
ชื่อไฟล์ : GOmEzmWWed30759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fseqeI3Wed30912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JtgRVwmMon63231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S2fBv9BThu91935.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oPYSS7yWed24606.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tIIAkBkFri95919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YOaBKtmFri112825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ux1WM5QMon120508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vllFi37Mon120819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HaECRcLMon120934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dqTC9DTMon121032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RFPKsUsMon121126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wlkXyiTMon121230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kLXiWdoMon121514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xFXzF6FThu101815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : elJhsKbThu114856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m1B2JDNThu114933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอข้อมูลการนำเข้า ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค. - มี.ค. 65) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอข้อมูลการนำเข้า ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค. - มี.ค. 65) ../add_file/รอข้อมูลการนำเข้า ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค. - มี.ค. 65)
ชื่อไฟล์ : 0uksn9nFri104121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 28pH9o1Fri104246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e2SzvtTFri105528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Udxq8oNFri113602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : elnLSH7Fri15556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ../add_file/ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : CC62qL6Fri20228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565 ../add_file/ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565
ชื่อไฟล์ : uicVQ9FFri20454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2564 ../add_file/ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2564
ชื่อไฟล์ : vE3JveTFri20702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน กันยายน 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน กันยายน 2564 ../add_file/ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน กันยายน 2564
ชื่อไฟล์ : bRRrgzWFri21332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Lxz9DXFri24502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V4Nn3RDTue110010.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 ด้วยพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 ด้วยพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 ด้วยพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : 21 มิ.ย.65 กองช่าง อบต.ปราสาท ได้ออกดูงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านปราสาท ม.1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 21 มิ.ย.65 กองช่าง อบต.ปราสาท ได้ออกดูงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านปราสาท ม.1 ../add_file/21 มิ.ย.65 กองช่าง อบต.ปราสาท ได้ออกดูงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านปราสาท ม.1
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ตั้งอยู่ บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะทางห่างจากอำเภอห้วยทับทัน ประมาณ 10 กิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ตั้งอยู่ บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะทางห่างจากอำเภอห้วยทับทัน ประมาณ 10 กิโลเมตร ../add_file/ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ตั้งอยู่ บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะทางห่างจากอำเภอห้วยทับทัน ประมาณ 10 กิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : ตำบลปราสาทมีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,692 ไร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลปราสาทมีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,692 ไร่ ../add_file/ ตำบลปราสาทมีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,692 ไร่
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไปของตำบลปราสาท มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จรด ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองไฮ และตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก จรด ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ จรด ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไปของตำบลปราสาท มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จรด ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองไฮ และตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก จรด ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ จรด ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน ../add_file/ สภาพทั่วไปของตำบลปราสาท มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จรด ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองไฮ และตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก จรด ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ จรด ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
ชื่อไฟล์ : ประชากรทั้งสิ้น 7,479 คน แยกเป็นชาย 3,801 คน หญิง 3,678 คน มี 1,697 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 66 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ( ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน 30 กันยายน 2565 ) หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร ชื่อผู้นำ ชาย หญิง รวม 1 ปราสาท 310 320 630 นายเกี้ยง ทองงาม 2 กอเลา 266 251 517 นางจงรักษ์ ศรปราบ 3 หนองฮะ 283 300 583 นายอุดม หาญภิรมย์ 4 ขะยูง 297 266 563 นายทองใส พันธ์เพ็ชร 5 หนองอาคูณ 288 304 592 นายอนันต์ ประยงค์หอม 6 หว้า 218 206 424 นายประมวล เจริญเกียรติ 7 อีสร้อย 76 64 140 นางบุหงา โสภา 8 ปะโด๊ะ 431 399 830 นายสุรินทร์ เมืองจันทร์ 9 พะเนา 175 188 363 นายวิชัย ห่อไทยสงค์ 10 ระหุ่ง 238 211 449 นายประภาค สุขจันทร์ 11 โนนโก 115 102 217 นายประเสริฐ ไชยบำรุง 12 โนนดั่ง 318 330 648 นายเพียรชัย สุขจันทร์ 13 หนองนา 118 95 213 นายเสี่ยน วงศ์ษา 14 กัลพฤกษ์ 213 219 432 นายสมเพียร พรหมจันทร์ 15 กะทิ 331 308 639 นางชุติมา สุขจันทร์ 16 ขยับ 124 115 239 นายสมชิด พิมพ์การ รวม 3801 3678 7479 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากรทั้งสิ้น 7,479 คน แยกเป็นชาย 3,801 คน หญิง 3,678 คน มี 1,697 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 66 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ( ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน 30 กันยายน 2565 ) หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร ชื่อผู้นำ ชาย หญิง รวม 1 ปราสาท 310 320 630 นายเกี้ยง ทองงาม 2 กอเลา 266 251 517 นางจงรักษ์ ศรปราบ 3 หนองฮะ 283 300 583 นายอุดม หาญภิรมย์ 4 ขะยูง 297 266 563 นายทองใส พันธ์เพ็ชร 5 หนองอาคูณ 288 304 592 นายอนันต์ ประยงค์หอม 6 หว้า 218 206 424 นายประมวล เจริญเกียรติ 7 อีสร้อย 76 64 140 นางบุหงา โสภา 8 ปะโด๊ะ 431 399 830 นายสุรินทร์ เมืองจันทร์ 9 พะเนา 175 188 363 นายวิชัย ห่อไทยสงค์ 10 ระหุ่ง 238 211 449 นายประภาค สุขจันทร์ 11 โนนโก 115 102 217 นายประเสริฐ ไชยบำรุง 12 โนนดั่ง 318 330 648 นายเพียรชัย สุขจันทร์ 13 หนองนา 118 95 213 นายเสี่ยน วงศ์ษา 14 กัลพฤกษ์ 213 219 432 นายสมเพียร พรหมจันทร์ 15 กะทิ 331 308 639 นางชุติมา สุขจันทร์ 16 ขยับ 124 115 239 นายสมชิด พิมพ์การ รวม 3801 3678 7479 ../add_file/ประชากรทั้งสิ้น 7,479 คน แยกเป็นชาย 3,801 คน หญิง 3,678 คน มี 1,697 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 66 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ( ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน 30 กันยายน 2565 ) หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร ชื่อผู้นำ ชาย หญิง รวม 1 ปราสาท 310 320 630 นายเกี้ยง ทองงาม 2 กอเลา 266 251 517 นางจงรักษ์ ศรปราบ 3 หนองฮะ 283 300 583 นายอุดม หาญภิรมย์ 4 ขะยูง 297 266 563 นายทองใส พันธ์เพ็ชร 5 หนองอาคูณ 288 304 592 นายอนันต์ ประยงค์หอม 6 หว้า 218 206 424 นายประมวล เจริญเกียรติ 7 อีสร้อย 76 64 140 นางบุหงา โสภา 8 ปะโด๊ะ 431 399 830 นายสุรินทร์ เมืองจันทร์ 9 พะเนา 175 188 363 นายวิชัย ห่อไทยสงค์ 10 ระหุ่ง 238 211 449 นายประภาค สุขจันทร์ 11 โนนโก 115 102 217 นายประเสริฐ ไชยบำรุง 12 โนนดั่ง 318 330 648 นายเพียรชัย สุขจันทร์ 13 หนองนา 118 95 213 นายเสี่ยน วงศ์ษา 14 กัลพฤกษ์ 213 219 432 นายสมเพียร พรหมจันทร์ 15 กะทิ 331 308 639 นางชุติมา สุขจันทร์ 16 ขยับ 124 115 239 นายสมชิด พิมพ์การ รวม 3801 3678 7479
ชื่อไฟล์ : อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และยังอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติประกอบอาชีพ รายได้ไม่แน่นอน พร้อมกันนี้ประชากรยังขาดความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นปัจจัยในการผลิต รายได้ต่อหัวต่อคนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เห็นควรจัดให้มีอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวในช่วงหลังฤดูการทำนา การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 12,629 ไร่ ส่วนมากปลูกข้าวเป็นหลัก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ปลูกพริก เป็นรายได้เสริม รับจ้างทั่วไป หลังสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวราษฎร์จะออกไปทำงานยังต่างจังหวัดเพื่อรับจ้างทั่วไป ส่วนมากเป็นการใช้แรงงาน การค้าขาย เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป การปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยง โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและใช้แรงงานในครัวเรือนพร้อมทั้งขายเป็นรายได้เสริม การพานิชยกรรมและบริการ การประกอบการพานิชยกรรมและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ส่วนใหญ่แล้วเป็นการพานิชยกรรมและบริการขนาดเล็ก - ปั้มน้ำมันหลอดขนาดเล็ก 7 แห่ง -โรงสี 33 แห่ง การท่องเที่ยว ตำบลปราสาทมีโบราณสถานสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ ตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านปราสาท หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และยังอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติประกอบอาชีพ รายได้ไม่แน่นอน พร้อมกันนี้ประชากรยังขาดความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นปัจจัยในการผลิต รายได้ต่อหัวต่อคนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เห็นควรจัดให้มีอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวในช่วงหลังฤดูการทำนา การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 12,629 ไร่ ส่วนมากปลูกข้าวเป็นหลัก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ปลูกพริก เป็นรายได้เสริม รับจ้างทั่วไป หลังสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวราษฎร์จะออกไปทำงานยังต่างจังหวัดเพื่อรับจ้างทั่วไป ส่วนมากเป็นการใช้แรงงาน การค้าขาย เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป การปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยง โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและใช้แรงงานในครัวเรือนพร้อมทั้งขายเป็นรายได้เสริม การพานิชยกรรมและบริการ การประกอบการพานิชยกรรมและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ส่วนใหญ่แล้วเป็นการพานิชยกรรมและบริการขนาดเล็ก - ปั้มน้ำมันหลอดขนาดเล็ก 7 แห่ง -โรงสี 33 แห่ง การท่องเที่ยว ตำบลปราสาทมีโบราณสถานสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ ตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านปราสาท หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ../add_file/อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และยังอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติประกอบอาชีพ รายได้ไม่แน่นอน พร้อมกันนี้ประชากรยังขาดความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นปัจจัยในการผลิต รายได้ต่อหัวต่อคนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เห็นควรจัดให้มีอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวในช่วงหลังฤดูการทำนา การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 12,629 ไร่ ส่วนมากปลูกข้าวเป็นหลัก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ปลูกพริก เป็นรายได้เสริม รับจ้างทั่วไป หลังสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวราษฎร์จะออกไปทำงานยังต่างจังหวัดเพื่อรับจ้างทั่วไป ส่วนมากเป็นการใช้แรงงาน การค้าขาย เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป การปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยง โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและใช้แรงงานในครัวเรือนพร้อมทั้งขายเป็นรายได้เสริม การพานิชยกรรมและบริการ การประกอบการพานิชยกรรมและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ส่วนใหญ่แล้วเป็นการพานิชยกรรมและบริการขนาดเล็ก - ปั้มน้ำมันหลอดขนาดเล็ก 7 แห่ง -โรงสี 33 แห่ง การท่องเที่ยว ตำบลปราสาทมีโบราณสถานสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ ตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านปราสาท หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อไฟล์ : ด้านการเมือง-การบริหาร โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 การบริหาร เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการบริหารของคณะผู้บริหาร ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีโครงสร้างดังนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวน 32 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้านการเมือง-การบริหาร โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 การบริหาร เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการบริหารของคณะผู้บริหาร ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีโครงสร้างดังนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวน 32 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ../add_file/ด้านการเมือง-การบริหาร โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 การบริหาร เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการบริหารของคณะผู้บริหาร ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีโครงสร้างดังนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวน 32 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ (ในอดีตเขียนว่าอุทุมพรพิไส) เป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกษ (แรกเริ่มก่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษ มี 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอราศีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย) เป็นอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟเยี่ยมพสกนิกรเมื่อครั้งอดีต เป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ มีอำเภอ ที่แยกจากอำเภออุทุมพรพิสัย ไปแล้ว 4 อำเภอ คือ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอบึงบูรณ์ อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ (ในอดีตเขียนว่าอุทุมพรพิไส) เป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกษ (แรกเริ่มก่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษ มี 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอราศีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย) เป็นอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟเยี่ยมพสกนิกรเมื่อครั้งอดีต เป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ มีอำเภอ ที่แยกจากอำเภออุทุมพรพิสัย ไปแล้ว 4 อำเภอ คือ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอบึงบูรณ์ อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ../add_file/ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ (ในอดีตเขียนว่าอุทุมพรพิไส) เป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกษ (แรกเริ่มก่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษ มี 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอราศีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย) เป็นอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟเยี่ยมพสกนิกรเมื่อครั้งอดีต เป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ มีอำเภอ ที่แยกจากอำเภออุทุมพรพิสัย ไปแล้ว 4 อำเภอ คือ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอบึงบูรณ์ อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ชื่อไฟล์ : คำว่า “ห้วยทับทัน” สืบได้ความว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อเจ้าอนุวงษ์แห่งเวียงจันทร์เป็น กบฎต่อไทย ได้ยกกองทัพไปยึดเมืองราชสีมาเอาไว้ กองทัพทางกรุงเทพมหานครได้ยกติดตามกองทัพลาว ซึ่งปราชัยต่อกองกำลังคุณหญิงโม ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ กองทัพไทยส่วนหนึ่งได้ยกติดตามมาทันกองทัพลาวที่ลำห้วยแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทัพทัน” บางพวกก็ว่า “ห้วยทับทัน” เกิดขึ้นในคราวศึกปราบฮ่อ สมัยรัชกาลที่ 5 ขบวนทัพที่จะยกไปปราบฮ่อได้มาตั้งพลับพลาที่ประทับแรมที่ต้นมะม่วงใหญ่ หน้าที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน ทัพหน้าเป็นขบวนม้า ทัพหลังเป็นขบวนช้าง ทัพหลังได้เดินทางมาทันทัพหน้าที่บริเวณแห่งนี้ จึงเรียกที่แห่งนี้ว่า “ลำห้วยทัพมาทันกัน” พูดไปพูดมาเพี้ยนไปเหลือแต่คำว่า “ห้วยทับทัน” เดิมอำเภอห้วยทับทันขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยทับทัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 ทำการเปิดกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 โดยใช้ศาลาวัดประชารังสรรค์เป็นสถานที่ทำการกิ่งอำเภอ และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอถาวร เมื่อปี 2524 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2529 ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอห้วยทับทันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองจันทร์ ทิศใต้ ต่อต่อกับอำเภอปรางค์กู่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ การปกครอง อำเภอห้วยทับทัน มีพื้นที่ 194.586 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 81 หมู่บ้าน และ 2 เทศบาลตำบล ดังนี้คือ 1. ตำบลกล้วยกว้าง มี 13 หมู่บ้าน 2. ตำบลผักไหม มี 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลเมืองหลวง มี 14 หมู่บ้าน 4. ตำบลปราสาท มี 16 หมู่บ้าน 5. ตำบลห้วยทับทัน มี 8 หมู่บ้าน 6. เทศบาลตำบลจานแสนไชย มี 12 หมู่บ้าน 7. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำว่า “ห้วยทับทัน” สืบได้ความว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อเจ้าอนุวงษ์แห่งเวียงจันทร์เป็น กบฎต่อไทย ได้ยกกองทัพไปยึดเมืองราชสีมาเอาไว้ กองทัพทางกรุงเทพมหานครได้ยกติดตามกองทัพลาว ซึ่งปราชัยต่อกองกำลังคุณหญิงโม ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ กองทัพไทยส่วนหนึ่งได้ยกติดตามมาทันกองทัพลาวที่ลำห้วยแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทัพทัน” บางพวกก็ว่า “ห้วยทับทัน” เกิดขึ้นในคราวศึกปราบฮ่อ สมัยรัชกาลที่ 5 ขบวนทัพที่จะยกไปปราบฮ่อได้มาตั้งพลับพลาที่ประทับแรมที่ต้นมะม่วงใหญ่ หน้าที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน ทัพหน้าเป็นขบวนม้า ทัพหลังเป็นขบวนช้าง ทัพหลังได้เดินทางมาทันทัพหน้าที่บริเวณแห่งนี้ จึงเรียกที่แห่งนี้ว่า “ลำห้วยทัพมาทันกัน” พูดไปพูดมาเพี้ยนไปเหลือแต่คำว่า “ห้วยทับทัน” เดิมอำเภอห้วยทับทันขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยทับทัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 ทำการเปิดกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 โดยใช้ศาลาวัดประชารังสรรค์เป็นสถานที่ทำการกิ่งอำเภอ และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอถาวร เมื่อปี 2524 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2529 ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอห้วยทับทันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองจันทร์ ทิศใต้ ต่อต่อกับอำเภอปรางค์กู่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ การปกครอง อำเภอห้วยทับทัน มีพื้นที่ 194.586 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 81 หมู่บ้าน และ 2 เทศบาลตำบล ดังนี้คือ 1. ตำบลกล้วยกว้าง มี 13 หมู่บ้าน 2. ตำบลผักไหม มี 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลเมืองหลวง มี 14 หมู่บ้าน 4. ตำบลปราสาท มี 16 หมู่บ้าน 5. ตำบลห้วยทับทัน มี 8 หมู่บ้าน 6. เทศบาลตำบลจานแสนไชย มี 12 หมู่บ้าน 7. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน ../add_file/ คำว่า “ห้วยทับทัน” สืบได้ความว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อเจ้าอนุวงษ์แห่งเวียงจันทร์เป็น กบฎต่อไทย ได้ยกกองทัพไปยึดเมืองราชสีมาเอาไว้ กองทัพทางกรุงเทพมหานครได้ยกติดตามกองทัพลาว ซึ่งปราชัยต่อกองกำลังคุณหญิงโม ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ กองทัพไทยส่วนหนึ่งได้ยกติดตามมาทันกองทัพลาวที่ลำห้วยแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทัพทัน” บางพวกก็ว่า “ห้วยทับทัน” เกิดขึ้นในคราวศึกปราบฮ่อ สมัยรัชกาลที่ 5 ขบวนทัพที่จะยกไปปราบฮ่อได้มาตั้งพลับพลาที่ประทับแรมที่ต้นมะม่วงใหญ่ หน้าที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน ทัพหน้าเป็นขบวนม้า ทัพหลังเป็นขบวนช้าง ทัพหลังได้เดินทางมาทันทัพหน้าที่บริเวณแห่งนี้ จึงเรียกที่แห่งนี้ว่า “ลำห้วยทัพมาทันกัน” พูดไปพูดมาเพี้ยนไปเหลือแต่คำว่า “ห้วยทับทัน” เดิมอำเภอห้วยทับทันขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยทับทัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 ทำการเปิดกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 โดยใช้ศาลาวัดประชารังสรรค์เป็นสถานที่ทำการกิ่งอำเภอ และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอถาวร เมื่อปี 2524 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2529 ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอห้วยทับทันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองจันทร์ ทิศใต้ ต่อต่อกับอำเภอปรางค์กู่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออุทุมพรพิสัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ การปกครอง อำเภอห้วยทับทัน มีพื้นที่ 194.586 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 81 หมู่บ้าน และ 2 เทศบาลตำบล ดังนี้คือ 1. ตำบลกล้วยกว้าง มี 13 หมู่บ้าน 2. ตำบลผักไหม มี 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลเมืองหลวง มี 14 หมู่บ้าน 4. ตำบลปราสาท มี 16 หมู่บ้าน 5. ตำบลห้วยทับทัน มี 8 หมู่บ้าน 6. เทศบาลตำบลจานแสนไชย มี 12 หมู่บ้าน 7. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านโนนธาตุ - ปราสาทครั้งนี้ทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งเป็นชั้นวัฒนธรรม ดังนี้ ชั้นวัฒนธรรมแรกและชั้นวัฒนธรรมที่สอง เมื่อศึกษาภาชระดินเผาทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้วและเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ทางทิศเหนือ หรือ ทุ่งสำริดทางทิศตะวันตก ผู้คนที่นี่เลือกใช้ข้าวของเครื่องครัวหรือเครื่องประดับแบบเดียวกับคนในพื้นที่อื่นๆ ใช้กัน ทันสมัยไม่แพ้กัน แม้การฝังศพก็คล้ายกันและที่สำคัญเป็นเกษตรกรทำนาปลูกข้าวด้วยเช่นกัน แต่จะขอกำหนดตามหลักฐานดังกล่าวด้วยว่าเป็นชุมชนในสมัยยุคเหล็กตอนปลายจนถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับสมัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านโนนธาตุ - ปราสาทครั้งนี้ทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งเป็นชั้นวัฒนธรรม ดังนี้ ชั้นวัฒนธรรมแรกและชั้นวัฒนธรรมที่สอง เมื่อศึกษาภาชระดินเผาทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้วและเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ทางทิศเหนือ หรือ ทุ่งสำริดทางทิศตะวันตก ผู้คนที่นี่เลือกใช้ข้าวของเครื่องครัวหรือเครื่องประดับแบบเดียวกับคนในพื้นที่อื่นๆ ใช้กัน ทันสมัยไม่แพ้กัน แม้การฝังศพก็คล้ายกันและที่สำคัญเป็นเกษตรกรทำนาปลูกข้าวด้วยเช่นกัน แต่จะขอกำหนดตามหลักฐานดังกล่าวด้วยว่าเป็นชุมชนในสมัยยุคเหล็กตอนปลายจนถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับสมัย ../add_file/ จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านโนนธาตุ - ปราสาทครั้งนี้ทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งเป็นชั้นวัฒนธรรม ดังนี้ ชั้นวัฒนธรรมแรกและชั้นวัฒนธรรมที่สอง เมื่อศึกษาภาชระดินเผาทำให้ทราบว่าคนแรกที่มาบุกป่าถางพงที่นี่คือคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้วและเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ทางทิศเหนือ หรือ ทุ่งสำริดทางทิศตะวันตก ผู้คนที่นี่เลือกใช้ข้าวของเครื่องครัวหรือเครื่องประดับแบบเดียวกับคนในพื้นที่อื่นๆ ใช้กัน ทันสมัยไม่แพ้กัน แม้การฝังศพก็คล้ายกันและที่สำคัญเป็นเกษตรกรทำนาปลูกข้าวด้วยเช่นกัน แต่จะขอกำหนดตามหลักฐานดังกล่าวด้วยว่าเป็นชุมชนในสมัยยุคเหล็กตอนปลายจนถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับสมัย
ชื่อไฟล์ : ชั้นวัฒนธรรมที่สาม เป็นช่วงที่วัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่นี้และสร้างปราสาทอิฐสามหลังบนฐานเดียวกันไว้ในช่วงประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๓๐๐ ปีมาแล้วหรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ ชั้นวัฒนธรรมที่สี เมื่อศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณและชุมชนดั้งเดิมร่วงโรยไปจนทิ้งร้างไปแล้ว และด้วยทำเลที่ดีโคกเนินสูงเหมาะสำหรับตั้งบ้านปลูกเรือน ชาวลาวล้านช้างจึงเคลื่อนชุมชนมาที่นี่และบูรณะปราสาทเก่าเป็นยอดปรางค์แบบล้านช้าง เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ - ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ชั้นวัฒนธรรมที่ห้า เป็นชั้นวัฒนธรรมของชาวบ้านโนนธาตุ – ปราสาทในปัจจุบัน ที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเมื่อราว ๑๐๐-๑๕๐ ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชั้นวัฒนธรรมที่สาม เป็นช่วงที่วัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่นี้และสร้างปราสาทอิฐสามหลังบนฐานเดียวกันไว้ในช่วงประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๓๐๐ ปีมาแล้วหรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ ชั้นวัฒนธรรมที่สี เมื่อศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณและชุมชนดั้งเดิมร่วงโรยไปจนทิ้งร้างไปแล้ว และด้วยทำเลที่ดีโคกเนินสูงเหมาะสำหรับตั้งบ้านปลูกเรือน ชาวลาวล้านช้างจึงเคลื่อนชุมชนมาที่นี่และบูรณะปราสาทเก่าเป็นยอดปรางค์แบบล้านช้าง เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ - ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ชั้นวัฒนธรรมที่ห้า เป็นชั้นวัฒนธรรมของชาวบ้านโนนธาตุ – ปราสาทในปัจจุบัน ที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเมื่อราว ๑๐๐-๑๕๐ ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ../add_file/ ชั้นวัฒนธรรมที่สาม เป็นช่วงที่วัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่นี้และสร้างปราสาทอิฐสามหลังบนฐานเดียวกันไว้ในช่วงประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๓๐๐ ปีมาแล้วหรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ ชั้นวัฒนธรรมที่สี เมื่อศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณและชุมชนดั้งเดิมร่วงโรยไปจนทิ้งร้างไปแล้ว และด้วยทำเลที่ดีโคกเนินสูงเหมาะสำหรับตั้งบ้านปลูกเรือน ชาวลาวล้านช้างจึงเคลื่อนชุมชนมาที่นี่และบูรณะปราสาทเก่าเป็นยอดปรางค์แบบล้านช้าง เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ - ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ชั้นวัฒนธรรมที่ห้า เป็นชั้นวัฒนธรรมของชาวบ้านโนนธาตุ – ปราสาทในปัจจุบัน ที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเมื่อราว ๑๐๐-๑๕๐ ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ชนพื้นเมืองเขมรป่าดง พวกกูย และข่า ซึ่งเดิมมีถิ่นฐานอยู่แถบเมืองอัตตะปือแสนแป ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาทางทิศตะวันตก และตั้งบ้านเรือน ชุมชนเป็นรายทาง ตั้งแต่เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ (ในปัจจุบัน) เป็นชุมชนที่มีทั้งใหญ่และเล็ก บางชนเผ่าเร่ร่อนอยู่ตามป่าลึกกลายเป็นกูย และพวกข่าในสมัยนั้น เช่น ข่าระแด ข่าระบอง และข่าตองเหลือง พวกเร่ร่อนทำมาหากินโดยอาศัยผลิตผลจากป่าเป็นหลัก เมื่อเห็นที่เหมาะสมก็จะปักหลักทำมาหากินอยู่สักระยะหนึ่งก็เคลื่อนที่ไปตั้งหลักแหล่งที่ใหม่เรื่อย ๆ พวกนี้ขี้อายถือสันโดษไม่คิดร้ายต่อใครมักถูกจับมาขาย หรือมาใช้งานกันในสมัยนั้น ชนเผ่ากูยมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองและมีความถนัดในการจับช้างป่า และการเลี้ยงช้าง ภายหลังจากชุมชนลาวจากเวียงจันทร์ อพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรใหม่ที่นครจำบากนาคบุรี หรือนครจำปาศักดิ์วัฒนธรรมลาวก็แผ่อิทธิพลไปทั่วบริเวณนี้ พวกเหล่าสานุศิษย์พระครูโพนสะเม็กได้อพยพเร่ร่อนตามลำน้ำมูลเข้ามาตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยู่กับชุมชนกวยที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แม่จะต่างภาษาก็อยู่กันฉันท์พี่น้อง ซึ่งชุมชนในแถบนี้อยู่ในอำนาจปกครองนครจำปาศักดิ์จวบจนหัวหน้าชุมชนกูยได้ช่วยงานติดตามช้างเผือกส่งคืนพระเจ้าอยู่หัวแห่งอยุธยา พร้อมได้รับความชอบให้รับตำแหน่งราชการขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา เมื่ออิทธิพลของจำปาศักดิ์เสื่อมถ่อยลงและอิทธิพลของไทยเข้ามาแทนที่ในสมัยธนบุรี หมู่บ้านปราสาทตั้งมาประมาณปี พุทธศักราช 2425 โดยอพยพมาจากบ้านทุ่มต.เมืองจันทร์เดิม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนธาตุ บ้านโนนดั่ง บ้านบาก และบ้านปราสาท พ.ศ. 2532 อำเภอห้วยทับทันได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มอีก 1 ตำบล เป็นตำบลปราสาท ซึ่งแยกออกจากตำบลห้วยทับทัน โดยนายพุทธา คะหาญ เป็นกำนันตำบลปราสาท คนแรกเดิมทีองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นสภาตำบลปราสาท และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรวม 2,143 แห่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2539 ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2539 จนถึงปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ชนพื้นเมืองเขมรป่าดง พวกกูย และข่า ซึ่งเดิมมีถิ่นฐานอยู่แถบเมืองอัตตะปือแสนแป ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาทางทิศตะวันตก และตั้งบ้านเรือน ชุมชนเป็นรายทาง ตั้งแต่เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ (ในปัจจุบัน) เป็นชุมชนที่มีทั้งใหญ่และเล็ก บางชนเผ่าเร่ร่อนอยู่ตามป่าลึกกลายเป็นกูย และพวกข่าในสมัยนั้น เช่น ข่าระแด ข่าระบอง และข่าตองเหลือง พวกเร่ร่อนทำมาหากินโดยอาศัยผลิตผลจากป่าเป็นหลัก เมื่อเห็นที่เหมาะสมก็จะปักหลักทำมาหากินอยู่สักระยะหนึ่งก็เคลื่อนที่ไปตั้งหลักแหล่งที่ใหม่เรื่อย ๆ พวกนี้ขี้อายถือสันโดษไม่คิดร้ายต่อใครมักถูกจับมาขาย หรือมาใช้งานกันในสมัยนั้น ชนเผ่ากูยมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองและมีความถนัดในการจับช้างป่า และการเลี้ยงช้าง ภายหลังจากชุมชนลาวจากเวียงจันทร์ อพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรใหม่ที่นครจำบากนาคบุรี หรือนครจำปาศักดิ์วัฒนธรรมลาวก็แผ่อิทธิพลไปทั่วบริเวณนี้ พวกเหล่าสานุศิษย์พระครูโพนสะเม็กได้อพยพเร่ร่อนตามลำน้ำมูลเข้ามาตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยู่กับชุมชนกวยที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แม่จะต่างภาษาก็อยู่กันฉันท์พี่น้อง ซึ่งชุมชนในแถบนี้อยู่ในอำนาจปกครองนครจำปาศักดิ์จวบจนหัวหน้าชุมชนกูยได้ช่วยงานติดตามช้างเผือกส่งคืนพระเจ้าอยู่หัวแห่งอยุธยา พร้อมได้รับความชอบให้รับตำแหน่งราชการขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา เมื่ออิทธิพลของจำปาศักดิ์เสื่อมถ่อยลงและอิทธิพลของไทยเข้ามาแทนที่ในสมัยธนบุรี หมู่บ้านปราสาทตั้งมาประมาณปี พุทธศักราช 2425 โดยอพยพมาจากบ้านทุ่มต.เมืองจันทร์เดิม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนธาตุ บ้านโนนดั่ง บ้านบาก และบ้านปราสาท พ.ศ. 2532 อำเภอห้วยทับทันได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มอีก 1 ตำบล เป็นตำบลปราสาท ซึ่งแยกออกจากตำบลห้วยทับทัน โดยนายพุทธา คะหาญ เป็นกำนันตำบลปราสาท คนแรกเดิมทีองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นสภาตำบลปราสาท และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรวม 2,143 แห่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2539 ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2539 จนถึงปัจจุบัน ../add_file/ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ชนพื้นเมืองเขมรป่าดง พวกกูย และข่า ซึ่งเดิมมีถิ่นฐานอยู่แถบเมืองอัตตะปือแสนแป ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาทางทิศตะวันตก และตั้งบ้านเรือน ชุมชนเป็นรายทาง ตั้งแต่เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ (ในปัจจุบัน) เป็นชุมชนที่มีทั้งใหญ่และเล็ก บางชนเผ่าเร่ร่อนอยู่ตามป่าลึกกลายเป็นกูย และพวกข่าในสมัยนั้น เช่น ข่าระแด ข่าระบอง และข่าตองเหลือง พวกเร่ร่อนทำมาหากินโดยอาศัยผลิตผลจากป่าเป็นหลัก เมื่อเห็นที่เหมาะสมก็จะปักหลักทำมาหากินอยู่สักระยะหนึ่งก็เคลื่อนที่ไปตั้งหลักแหล่งที่ใหม่เรื่อย ๆ พวกนี้ขี้อายถือสันโดษไม่คิดร้ายต่อใครมักถูกจับมาขาย หรือมาใช้งานกันในสมัยนั้น ชนเผ่ากูยมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองและมีความถนัดในการจับช้างป่า และการเลี้ยงช้าง ภายหลังจากชุมชนลาวจากเวียงจันทร์ อพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรใหม่ที่นครจำบากนาคบุรี หรือนครจำปาศักดิ์วัฒนธรรมลาวก็แผ่อิทธิพลไปทั่วบริเวณนี้ พวกเหล่าสานุศิษย์พระครูโพนสะเม็กได้อพยพเร่ร่อนตามลำน้ำมูลเข้ามาตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยู่กับชุมชนกวยที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แม่จะต่างภาษาก็อยู่กันฉันท์พี่น้อง ซึ่งชุมชนในแถบนี้อยู่ในอำนาจปกครองนครจำปาศักดิ์จวบจนหัวหน้าชุมชนกูยได้ช่วยงานติดตามช้างเผือกส่งคืนพระเจ้าอยู่หัวแห่งอยุธยา พร้อมได้รับความชอบให้รับตำแหน่งราชการขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา เมื่ออิทธิพลของจำปาศักดิ์เสื่อมถ่อยลงและอิทธิพลของไทยเข้ามาแทนที่ในสมัยธนบุรี หมู่บ้านปราสาทตั้งมาประมาณปี พุทธศักราช 2425 โดยอพยพมาจากบ้านทุ่มต.เมืองจันทร์เดิม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนธาตุ บ้านโนนดั่ง บ้านบาก และบ้านปราสาท พ.ศ. 2532 อำเภอห้วยทับทันได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มอีก 1 ตำบล เป็นตำบลปราสาท ซึ่งแยกออกจากตำบลห้วยทับทัน โดยนายพุทธา คะหาญ เป็นกำนันตำบลปราสาท คนแรกเดิมทีองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นสภาตำบลปราสาท และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรวม 2,143 แห่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2539 ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2539 จนถึงปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : aKUFnxTMon93458.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2cbLviZWed100229.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YSRSWKXWed100423.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pF7gRjBWed101223.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q0bfwB4Wed124459.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FV6ubHCWed125634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hglIkN3Wed124818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zmkxMq6Wed125205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D8tLQW9Wed125806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nBFRSvJWed125836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NIFgcBdWed125909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ltKyCX1Wed14816.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5fFGFZqWed50754.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9lav3Q8Wed50954.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X78dll7Wed85324.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Zr2l1rqThu104855.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CTOthS0Thu105518.JPG file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZIahAkwThu105543.JPG file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YvNDq53Thu105603.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้ดำเนินกิจกรรมการยืนปฏิญาณตน ของคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา ในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด โดยมี นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นผู้นำในการปฏิญาณในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้ดำเนินกิจกรรมการยืนปฏิญาณตน ของคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา ในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด โดยมี นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นผู้นำในการปฏิญาณในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ../add_file/เเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้ดำเนินกิจกรรมการยืนปฏิญาณตน ของคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา ในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด โดยมี นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เป็นผู้นำในการปฏิญาณในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ชื่อไฟล์ : SGECdtIWed15833.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นำโดย นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้มีการเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัยประจำปี 2565 โดยมีการแถลงนโยบาย การบริหารงานที่ที่โปร่งใส / การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ / การป้องกันการทุจริต การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเปิดโอกาส ให้ประชาชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นำโดย นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้มีการเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัยประจำปี 2565 โดยมีการแถลงนโยบาย การบริหารงานที่ที่โปร่งใส / การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ / การป้องกันการทุจริต การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเปิดโอกาส ให้ประชาชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ../add_file/เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นำโดย นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ได้มีการเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัยประจำปี 2565 โดยมีการแถลงนโยบาย การบริหารงานที่ที่โปร่งใส / การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ / การป้องกันการทุจริต การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเปิดโอกาส ให้ประชาชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3ETWLChTue91240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zKVyEPcTue91433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JSwXd7VMon95101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : OS61K63Mon104225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : XgYbAkaTue91634.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JOqIZyOTue91642.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : DZFo9gPTue91759.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SFSOckSTue91805.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4AFyBRiTue91815.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uluyH8jTue91950.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xziMzd9Tue92001.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กองช่าง อบต.ปราสาท ได้ออกดูการดำเนินงานของผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านพะเนา - ฝ่าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองช่าง อบต.ปราสาท ได้ออกดูการดำเนินงานของผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านพะเนา - ฝ่าย ../add_file/กองช่าง อบต.ปราสาท ได้ออกดูการดำเนินงานของผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านพะเนา - ฝ่าย
ชื่อไฟล์ : อบต.ปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ได้แจ้งให้ทีมช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ 5 เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.ปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ได้แจ้งให้ทีมช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ 5 เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ../add_file/อบต.ปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ได้แจ้งให้ทีมช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ 5 เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 29 มิ.ย. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยนางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลปราสาท จำนวน 3 ราย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 29 มิ.ย. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยนางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลปราสาท จำนวน 3 ราย ../add_file/วันที่ 29 มิ.ย. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยนางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลปราสาท จำนวน 3 ราย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 29 มิ.ย. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ สายคง รองนายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยนางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท นางสาวณัฐนันท์ บัวพันธ์ นักวิชาการศึกษาฯ และงานป้องกันฯ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทและขอขอบคุณคณะครูศูนย์ฯ วัดปราสาท ไว้ ณ โอกาสนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 29 มิ.ย. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ สายคง รองนายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยนางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท นางสาวณัฐนันท์ บัวพันธ์ นักวิชาการศึกษาฯ และงานป้องกันฯ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทและขอขอบคุณคณะครูศูนย์ฯ วัดปราสาท ไว้ ณ โอกาสนี้ ../add_file/วันที่ 29 มิ.ย. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ สายคง รองนายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยนางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท นางสาวณัฐนันท์ บัวพันธ์ นักวิชาการศึกษาฯ และงานป้องกันฯ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทและขอขอบคุณคณะครูศูนย์ฯ วัดปราสาท ไว้ ณ โอกาสนี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พี่น้องประชาชนชาวบ้านโนนดั่ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมต้อนรับพี่น้องประชาชนชาวบ้านเมืองจันทร์ จะมาไหว้พระธาตุซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ (ประเพณีบุญเดือนแปด) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พี่น้องประชาชนชาวบ้านโนนดั่ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมต้อนรับพี่น้องประชาชนชาวบ้านเมืองจันทร์ จะมาไหว้พระธาตุซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ (ประเพณีบุญเดือนแปด) ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พี่น้องประชาชนชาวบ้านโนนดั่ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมต้อนรับพี่น้องประชาชนชาวบ้านเมืองจันทร์ จะมาไหว้พระธาตุซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ (ประเพณีบุญเดือนแปด)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันกำจัดผักตบชวาตามโครงการจิตอาสาประชาร่วมใจคลองสวยน้ำใจไร้ผักตบชวาตำบลปราสาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันกำจัดผักตบชวาตามโครงการจิตอาสาประชาร่วมใจคลองสวยน้ำใจไร้ผักตบชวาตำบลปราสาท ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันกำจัดผักตบชวาตามโครงการจิตอาสาประชาร่วมใจคลองสวยน้ำใจไร้ผักตบชวาตำบลปราสาท
ชื่อไฟล์ : 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้นายสมบูรณ์ สายคง รองนายก อบต.ปราสาทและงานป้องกันฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลปราสาท จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1.นางอุไร ศรีสมพร บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้นายสมบูรณ์ สายคง รองนายก อบต.ปราสาทและงานป้องกันฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลปราสาท จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1.นางอุไร ศรีสมพร บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ../add_file/11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้นายสมบูรณ์ สายคง รองนายก อบต.ปราสาทและงานป้องกันฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลปราสาท จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1.นางอุไร ศรีสมพร บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ทดสอบเพิ่มเติม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบเพิ่มเติม ../add_file/ทดสอบเพิ่มเติม
ชื่อไฟล์ : ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปราสาทโดยนายอนันต์ ประยงค์หอม สถานศึกษาในเขตตำบลปราสาท และวัดต่างๆ ในเขตตำบลปราสาท พร้อมด้วยประชาชนตำบลปราสาทและตำบลใกล้เคียง ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณหน้าองค์ปราสาทบ้านปราสาทตามโครงการ " โจ๊ดฉิ๊ไทไซเบี๊ยด " (นุ่งผ้าไทยใส่บาตร) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนตำบลปราสาท #ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกันมาทำบุญในครั้งนี้ครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปราสาทโดยนายอนันต์ ประยงค์หอม สถานศึกษาในเขตตำบลปราสาท และวัดต่างๆ ในเขตตำบลปราสาท พร้อมด้วยประชาชนตำบลปราสาทและตำบลใกล้เคียง ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณหน้าองค์ปราสาทบ้านปราสาทตามโครงการ " โจ๊ดฉิ๊ไทไซเบี๊ยด " (นุ่งผ้าไทยใส่บาตร) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนตำบลปราสาท #ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกันมาทำบุญในครั้งนี้ครับ ../add_file/๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปราสาทโดยนายอนันต์ ประยงค์หอม สถานศึกษาในเขตตำบลปราสาท และวัดต่างๆ ในเขตตำบลปราสาท พร้อมด้วยประชาชนตำบลปราสาทและตำบลใกล้เคียง ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณหน้าองค์ปราสาทบ้านปราสาทตามโครงการ " โจ๊ดฉิ๊ไทไซเบี๊ยด " (นุ่งผ้าไทยใส่บาตร) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนตำบลปราสาท #ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกันมาทำบุญในครั้งนี้ครับ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น.นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สายคง นายประสิทธิ์ บุญเต็ม เลขานายก พร้อมด้วยนางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานป้องกันฯ ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) โรงเรียนบ้านอีสร้อย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น.นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สายคง นายประสิทธิ์ บุญเต็ม เลขานายก พร้อมด้วยนางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานป้องกันฯ ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) โรงเรียนบ้านอีสร้อย ../add_file/วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น.นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สายคง นายประสิทธิ์ บุญเต็ม เลขานายก พร้อมด้วยนางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานป้องกันฯ ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) โรงเรียนบ้านอีสร้อย
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลปราสาท ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนในเขตตำบลปราสาทที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลปราสาท ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนในเขตตำบลปราสาทที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลปราสาท ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนในเขตตำบลปราสาทที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : ๒ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปราสาทโดยนายอนันต์ ประยงค์หอม สถานศึกษาในเขตตำบลปราสาท และวัดต่างๆ ในเขตตำบลปราสาท พร้อมด้วยประชาชนตำบลปราสาทและตำบลใกล้เคียง ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดป่าบ้านหนองฮะ ตามโครงการ " โจ๊ดฉิ๊ไทไซเบี๊ยด " (นุ่งผ้าไทยใส่บาตร) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนตำบลปราสาท #ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกันมาทำบุญในครั้งนี้ครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๒ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปราสาทโดยนายอนันต์ ประยงค์หอม สถานศึกษาในเขตตำบลปราสาท และวัดต่างๆ ในเขตตำบลปราสาท พร้อมด้วยประชาชนตำบลปราสาทและตำบลใกล้เคียง ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดป่าบ้านหนองฮะ ตามโครงการ " โจ๊ดฉิ๊ไทไซเบี๊ยด " (นุ่งผ้าไทยใส่บาตร) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนตำบลปราสาท #ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกันมาทำบุญในครั้งนี้ครับ ../add_file/๒ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปราสาทโดยนายอนันต์ ประยงค์หอม สถานศึกษาในเขตตำบลปราสาท และวัดต่างๆ ในเขตตำบลปราสาท พร้อมด้วยประชาชนตำบลปราสาทและตำบลใกล้เคียง ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดป่าบ้านหนองฮะ ตามโครงการ " โจ๊ดฉิ๊ไทไซเบี๊ยด " (นุ่งผ้าไทยใส่บาตร) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนตำบลปราสาท #ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกันมาทำบุญในครั้งนี้ครับ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 11.30น.นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สายคง และ นายอนุชิต วิลัยเกษ รองนายกฯพร้อมด้วย นางจุรีย์ พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปราสาท จำนวน 1 ราย ดังนี้ นางราตรี หาญภิรมย์ บ้านเลขที่ 36 ม.3 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 11.30น.นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สายคง และ นายอนุชิต วิลัยเกษ รองนายกฯพร้อมด้วย นางจุรีย์ พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปราสาท จำนวน 1 ราย ดังนี้ นางราตรี หาญภิรมย์ บ้านเลขที่ 36 ม.3 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ../add_file/วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 11.30น.นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สายคง และ นายอนุชิต วิลัยเกษ รองนายกฯพร้อมด้วย นางจุรีย์ พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปราสาท จำนวน 1 ราย ดังนี้ นางราตรี หาญภิรมย์ บ้านเลขที่ 36 ม.3 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 13 กันยายน 2565 นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สายคง นางจุรีย์ พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานสวัสดิการและสังคมดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสุขภาพสตรีวิถีไทย เพื่อให้กลุุ่มสตรีในเขตตำบลปราสาทมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้ยา การใช้สมุนไพร การทำสมุนไพรใช้เองอย่างถูกวิธีจะทำให้ระบบสุขภาพชุมชนดีลดความเสี่ยงในการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง อบต.ปราสาทขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 13 กันยายน 2565 นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สายคง นางจุรีย์ พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานสวัสดิการและสังคมดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสุขภาพสตรีวิถีไทย เพื่อให้กลุุ่มสตรีในเขตตำบลปราสาทมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้ยา การใช้สมุนไพร การทำสมุนไพรใช้เองอย่างถูกวิธีจะทำให้ระบบสุขภาพชุมชนดีลดความเสี่ยงในการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง อบต.ปราสาทขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ../add_file/วันที่ 13 กันยายน 2565 นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สายคง นางจุรีย์ พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานสวัสดิการและสังคมดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสุขภาพสตรีวิถีไทย เพื่อให้กลุุ่มสตรีในเขตตำบลปราสาทมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้ยา การใช้สมุนไพร การทำสมุนไพรใช้เองอย่างถูกวิธีจะทำให้ระบบสุขภาพชุมชนดีลดความเสี่ยงในการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง อบต.ปราสาทขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท นางจุรีย์ พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานสวัสดิการและสังคมดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุการแซวเสื้อเก็บย้อมมะเกลือ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท นางจุรีย์ พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานสวัสดิการและสังคมดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุการแซวเสื้อเก็บย้อมมะเกลือ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท นางจุรีย์ พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานสวัสดิการและสังคมดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุการแซวเสื้อเก็บย้อมมะเกลือ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
ชื่อไฟล์ : อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ททบ.5 ถ่ายทำรายการ "ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน" เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวปราสาทบ้านปราสาท รอติดตามการออกอากาศนะครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ททบ.5 ถ่ายทำรายการ "ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน" เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวปราสาทบ้านปราสาท รอติดตามการออกอากาศนะครับ ../add_file/อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ททบ.5 ถ่ายทำรายการ "ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน" เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวปราสาทบ้านปราสาท รอติดตามการออกอากาศนะครับ
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : http://www.gad.moi.go.th/National.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http://www.gad.moi.go.th/National.html ../add_file/http://www.gad.moi.go.th/National.html
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : กำลังปรับปรุง
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำลังปรับปรุง ../add_file/กำลังปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1. โครงการปรับปรุงระบบนาประปาภายในหมู่บ้าน บ้านขะยูง หมู่ที่ ๔ ตาบลปราสาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. โครงการปรับปรุงระบบนาประปาภายในหมู่บ้าน บ้านขะยูง หมู่ที่ ๔ ตาบลปราสาท ../add_file/1. โครงการปรับปรุงระบบนาประปาภายในหมู่บ้าน บ้านขะยูง หมู่ที่ ๔ ตาบลปราสาท
ชื่อไฟล์ : 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๐๖-๑๑สายบ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองฮะ หมู่ที่ ๓ ตาบลปราสาท 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านกะทิ หมู่ที่ ๑๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๐๖-๑๑สายบ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองฮะ หมู่ที่ ๓ ตาบลปราสาท 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านกะทิ หมู่ที่ ๑๕ ../add_file/1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๐๖-๑๑สายบ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองฮะ หมู่ที่ ๓ ตาบลปราสาท 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านกะทิ หมู่ที่ ๑๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว ../add_file/ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง